PublikacjeBEZSKUTECZNA EGZEKUCJA PRZECIWKO BYŁEMU WSPÓLNIKOWI

20 października, 2020

Nakazem zapłaty zasądzono należność od spółki jawnej na rzecz wierzyciela – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po pewnym czasie wierzyciel złożył wniosek o nadanie nakazowi klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki jawnej. Wspólnik spółki jawnej odpowiada bowiem za jej zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Sąd uwzględnił wniosek. Podkreślił, że zostały spełnione przesłanki nadania klauzuli wykonalności na podstawie art. 778(1) kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność, bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem.

Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki ma charakter subsydiarny. Podstawę do nadania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki jawnej przewidziano w art. 778(1)k.p.c. – wskazał sąd apelacyjny
Sąd apelacyjny podkreślił, że dopuszczalność nadania klauzuli na podstawie tego przepisu zależy od wykazania przez wierzyciela, że egzekucja prowadzona przeciwko spółce jest bezskuteczna. Nie można jednak nadać klauzuli wykonalności, jeśli wierzyciel skieruje wniosek wobec osoby, która w chwili wszczęcia postępowania, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce nie była już jej wspólnikiem. Sąd apelacyjny zaznaczył, że wpis danej osoby do KRS jako wspólnika spółki jawnej ma charakter deklaratoryjny. Taki sam charakter ma wpis o wykreśleniu danej osoby. To czy dany podmiot jest wspólnikiem spółki zależy od tego, czy doszło do nabycia lub utraty statusu wspólnika spółki. Gdy wspólnik spółki jawnej przenosi ogół praw i obowiązków na inną osobę, to chwilą utraty członkostwa w spółce jest data wynikająca z umowy (lub data jej skutecznego zawarcia).

Polecamy:

Źródło:

https://www.prawo.pl/biznes/kiedy-mozna-uzyskac-klauzule-wykonalnosci-przeciwko-wspolnikowi,503799.html

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »