AktualnościPublikacjePostępowanie sanacyjne – naprawa przedsiębiorstwa

13 października, 2020

Postępowanie sanacyjne jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, które to postępowanie – oprócz zasadniczej funkcji postępowań restrukturyzacyjnych, tj. uniknięcia ogłoszenia upadłości – umożliwia wieloaspektową naprawę przedsiębiorstwa.
Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Sanacja – postępowanie sanacyjne, charakteryzuje się tym, że mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa dłużnika, a także mienie do niego należące, staje się masą sanacyjną, a zarząd tą masą zostaje odebrany dłużnikowi na rzecz zarządcy. Zasadą jest, że dłużnik zostaje odsunięty od zarządzania a w jego miejsce wchodzi zarządca.

Przedsiębiorca który chce skorzystać z ochrony przed wierzycielami i uniknąć upadłości do wyboru ma kilka postępowań restrukturyzacyjnych,.
Postępowanie sanacyjne stworzone zostało by dłużnik mógł poprawić swoją sytuację ekonomiczną, może wykonywać zobowiązania przy ochronie przed egzekucją. Aby dłużnik mógł poddać się ustawie o postępowaniu sanacyjnemu winien zatwierdzić spis wierzytelności po zawarciu układu z wierzycielami. Głównym z założeń prawa sanacyjnego jest wprowadzenie możliwości do przeprowadzania restrukturyzacji przedsiębiorstwa bez jego likwidacji. Pozwalają na to przepisy regulujące kwestie restrukturyzacji zatrudnienia, restrukturyzacji kontraktów i w końcu optymalizacji majątku przedsiębiorstwa. Te trzy grupy działań sanacyjnych w połączeniu z restrukturyzacją zobowiązań umożliwiają głęboką ingerencje przedsiębiorstwa.
Otwarcie postępowania sanacyjnego powoduje całkowitą niemożność prowadzenia egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi. Oznacza to pełną ochronę przed wierzycielami w trakcie trwania postępowania sanacyjnego i daje możliwość zachowania majątku przedsiębiorstwa. Z art. 312 pr. rest. wynika, że rozpoczęte już egzekucje podlegają zawieszeniu a nowe nie mogą być wszczynane.
Otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa na stosunki pracy. Oznacza to, że nie stosuje się przepisów kodeksu pracy dotyczących ogólnej ochrony stosunku pracy. Sytuacja prawna ułatwia pracodawcy wobec którego otwarto postępowanie sanacyjne dokonywanie modyfikacji zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstwa.

Zarządca po przeprowadzeniu identyfikacji kontraktów i relacji może odstąpić od ich realizacji. Może to uczynić poprzez odstąpienie od umów wzajemnych, które nie zostały wykonane w całości lub w części przez każdą ze stron kontraktu. Decyzję o odstąpieniu od umów wzajemnych bądź ich kontynuacji podejmuje zarządca. To zarządca na podstawie oceny ekonomicznej poszczególnych umów za zgodą sędziego-komisarza może od umowy odstąpić.
Bywa i tak, że majątek dłużnika zamiast zysków przynosi straty, a utrzymanie danych składników majątkowych wiąże się z kosztami. Zarządca może zarządzać majątkiem a osiągnięte przychody przeznaczyć na bieżącą działalność przedsiębiorstwa, spłatę wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika lub zachować fundusze na realizację propozycji układowych.

Rozwiązania prawne zawarte w art. 323 prawa restrukturyzacyjnego ułatwiają zbywanie majątku dłużnika ponieważ zrównują skutki sprzedaży w postępowaniu sanacyjnym ze skutkami sprzedaży w postępowaniu upadłościowym.
W odróżnieniu od innych postępowań restrukturyzacyjnych obok możliwości redukcji zadłużenia poprzez restrukturyzację zobowiązań, obok możliwości pozyskania nowego finansowania czy też uzyskania pomocy publicznej, sanacja umożliwia kompleksową naprawę przedsiębiorstwa i uzdrowienie jego kondycji poprzez wdrożenie działań sanacyjnych polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, restrukturyzacji kontraktów oraz restrukturyzacji majątku służącego do prowadzenia działalności gospodarczej.

POLECAMY:

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »