Prawo zamówień
publicznych

Kancelaria Szydłowscy i Partnerzy to także zespół specjalistów z zakresu zamówień publicznych. Współpracujemy z osobami, które  zajmowały w przeszłości eksponowane stanowiska w Urzędzie Zamówień Publicznych czy KIO.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania, jak również w związku z realizacją umowy o zamówienie publiczne.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie, opiniowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, oświadczenia)
  • Weryfikację zasadności odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy
  • Weryfikację ofert
  • Postępowania odwoławcze przed KIO (Krajową Izbą Odwoławczą)
  • Przygotowywanie, opiniowanie umów w zamówieniach publicznych
  • Reprezentacja na każdym etapie postępowania zamówień publicznych
  • Umowy konsorcjum
  • Skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO)

Najważniejszym aktem prawnym, regulującym kwestie zamówień publicznych jest ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi regulującymi takie kwestie, jak np.: wzory ogłoszeń o zamówieniach, ustalanie średniego kursu złotego, ustalaniu progów kwotowych zamówień publicznych itd.

Prawo zamówień publicznych określa m.in. zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz zasady kontroli udzielania zamówień publicznych

Pamiętaj jednak, że zamówienia publiczne regulują także inne akty prawne dotyczące m.in. gospodarowania środkami publicznymi, kwestii zawierania umów, postępowania administracyjnego, nieuczciwej konkurencji.

Rekomendujemy zatem konsultacje ze specjalistami naszego Zespołu.

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »