Oferta KCR

Krajowe Centrum Restrukturyzacji
Kapitał Polski
28 lat doświadczenia
Wsparcie Klientów Indywidualnych
Opieka prawna Przedsiębiorców
Pomoc prawna
Tysiące zadowolonych Klientów
Twórcą projektu Krajowego Centrum Restrukturyzacyjnego (KCR) jest Zbigniew Szydłowski, doradca restrukturyzacyjny z 28 letnim doświadczeniem zawodowym, ekspert pracujący w zespole koordynującym działania tarcz antykryzysowych.

Doświadczenie, praktyka, skuteczność to nasze atuty. Bezpłatne wstępne konsultacje.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Tarcza 3.0

Główne założenia:

 • Firmy dotknięte kryzysem
 • Dofinansowanie z PFR skrót informacji.

Mikroprzedsiębiorcy

To przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłącze­niem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR;

Zwrot subwencji:

Zwrot subwencji zależy od okresu utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej i zachowania poziomu zatrudnienia. Przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia może zachować (brak obowiązku zwrotu) 75% całko­witej wartości subwencji, w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej wartości.

Małe i średnie przedsiębiorstwo

(„MŚP” lub „mała i średnia firma”) – to przed­siębiorca, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie prze­kracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR

PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY UTRZYMAŁ CO NAJMNIEJ 100% POZIOM ZATRUDNIENIA ORAZ WYKAZAŁ STRATĘ GOTÓWKOWĄ NA SPRZEDAŻY WIĘKSZĄ NIŻ 25% WARTOŚCI SUBWENCJI, MOŻE ZACHOWAĆ 75% KWOTY SUBWENCJI W FORMIE BEZ­ZWROTNEJ.

Tarcza dla dużych FIRM

Duża firma: Przedsiębiorca, którego zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej) obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym oraz małe i średnie przedsiębiorstwa („MŚP”), które zatrudniają od 10 do 249 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym, o ile nie są beneficjentem programu Tarcza Finan­sowa dla MŚP

Dofinansowanie maksymalnie:

 • Płynnościowe do 1 mld zł
 • Preferencyjne do 750 mln zł

Warunki uzyskania i zwrotu, wnioski oraz dokumenty należy oceniać  w  indywidualnych przypadkach konkretnego przedsiębiorcy.

Bezpłatna konsultacja:
+ 48 602 199 357

+ 48 43 827 30 00
+ 48 43 822 17 68

Tarcza 4.0

Biznes nie będzie potrzebował sądowej zgody, by rozpocząć negocjacje z wierzycielami oraz ochronić się przed egzekucją. Powinno to pomóc w uratowaniu tysięcy firm.

Taki pomysł przygotowały ministerstwa Sprawiedliwości i Aktywów Państwowych oraz Prokuratoria Generalna RP. Uzyskał już poparcie większości resortów w rządzie i wiele wskazuje na to, że niebawem zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie skierowany do łaski marszałkowskiej.

Ustawa o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym ‒ bo o niej mowa ‒ ma służyć szybszemu porozumiewaniu się dłużników z wierzycielami. Co będzie niebawem szczególnie potrzebne, bo wszystko wskazuje na to, że sądy będą zakorkowane, a w przypadku przedsiębiorców znajdujących się w finansowych tarapatach każdy tydzień czekania na decyzję zwiększa ryzyko upadłości.

Kluczowa propozycja zakłada, że otwarcie postępowania możliwe będzie samodzielnie przez przedsiębiorcę. Ażeby to uczynić, będzie on musiał zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym oraz opublikować obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dziś potrzebne jest wystąpienie do sądu, a te ‒ jak słyszymy w Ministerstwie Sprawiedliwości ‒ będą niebawem bardzo obłożone pracą.

Od chwili podjęcia działania przez przedsiębiorcę jego majątek będzie chroniony. Zakazem egzekucji objęte będą i wierzytelności niezabezpieczone, i zabezpieczone rzeczowo. Zakazane będzie również wypowiadanie kluczowych umów przez wierzycieli, takich jak umowy dzierżawy, najmu czy rachunku bankowego.

W czwartej odsłonie tarczy znajdziemy nowe przepisy o dopłatach do oprocentowania dla firm, wsparcie finansowe dla samorządów, zmiany dla pracodawców i pracowników, bariery przeciwko wrogim przejęciom przedsiębiorstw, ułatwienia dla rynku zamówień publicznych, a także wakacje kredytowe dla frankowiczów.

Bezpłatna konsultacja:

+ 48 602 199 357

+ 48 43 827 30 00
+ 48 43 822 17 68

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
 • odrębne postępowanie upadłościowe uregulowane w części trzeciej ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
 • Procedura w sposób znaczący zmieniona ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802):
  • po zmianie ustawy, upadłość będą mogli ogłosić także ci dłużnicy, którzy doprowadzili do swej niewypłacalności w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  • przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, na etapie ustalania planu spłaty
  • dłużnik, który umyślnie doprowadził do swojej niewypłacalności albo przez niedbalstwo, będzie traktowany inaczej, niż ktoś, kto ogłasza upadłość z przyczyn od niego niezależnych – niewypłacalność zawiniona może spowodować, że plan spłaty będzie obejmował okres od 36 m-cy do siedmiu lat
  • dłużnik nie może być skazany na bezdomność – jego majątek zostanie zlicytowany, ale z pieniędzy ze sprzedaży mieszkania czy domu ma dostać równowartość przeciętnego czynszu za okres od roku do dwóch lat.
 • To procedura przewidziana dla upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 • Celem postępowania upadłościowego wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.
 • Postępowanie upadłościowe wobec dłużnika będącego konsumentem prowadzi się także w przypadku, gdy dłużnik ma jednego wierzyciela.
 • Sprawy z wniosku o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd w składzie jednego sędziego zawodowego.
 • Ustawa Prawo upadłościowe reguluje wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, którego wzór określa Minister Sprawiedliwości. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł.
 • W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia o żądaniu wniosku, sąd upadłościowy wyznacza syndyka, który powinien dążyć do ustalenia planu spłaty poszczególnych zobowiązań a docelowo do umorzenia części zobowiązań dłużnika i jego ostatecznego oddłużenia.
 • Procedura w sposób znaczący zmieniona ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802):
  • po zmianie ustawy, upadłość będą mogli ogłosić także ci dłużnicy, którzy doprowadzili do swej niewypłacalności w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  • przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, na etapie ustalania planu spłaty
  • dłużnik, który umyślnie doprowadził do swojej niewypłacalności albo przez niedbalstwo, będzie traktowany inaczej, niż ktoś, kto ogłasza upadłość z przyczyn od niego niezależnych – niewypłacalność zawiniona może spowodować, że plan spłaty będzie obejmował okres od 36 m-cy do siedmiu lat
  • dłużnik nie może być skazany na bezdomność – jego majątek zostanie zlicytowany, ale z pieniędzy ze sprzedaży mieszkania czy domu ma dostać równowartość przeciętnego czynszu za okres od roku do dwóch lat.

Bezpłatna konsultacja:
+ 48 602 199 357

+ 48 43 827 30 00
+ 48 43 822 17 68

INWESTYCJE
 • Kojarzenie Partnerów Biznesowych

 • Wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości
 • Wyceny ruchomości
 • Aukcje NetBid
 • Pośrednictwo nieruchomości
 • M&A, sukcesja

Bezpłatna konsultacja:
+ 48 602 199 357

+ 48 43 827 30 00
+ 48 43 822 17 68

DORADZTWO PODATKOWE i FINANSOWE

Nasza kancelaria świadczy kompleksową obsługę klienta.

W naszym zespole są eksperci z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym . Specjaliści z zakresu doradztwa podatkowego, finansowego, rachunkowości, księgowości i ekonomii. Są to biegli rewidenci, doradcy podatkowi , finansiści , ekonomiści.

 • Aldona Załęska – Doradca podatkowy nr. wp. 09828
 • Tadeusz Kulesza – biegły rewident nr wpisu 9107
 • Krzysztof Mielnik – ekonomia i finanse

Bezpłatna konsultacja:
+ 48 602 199 357

+ 48 43 827 30 00
+ 48 43 822 17 68

WINDYKACJA

Krajowa VINDIGO

Międzynarodowa DEBTUS

Bezpłatna konsultacja:
+ 48 602 199 357

+ 48 43 827 30 00
+ 48 43 822 17 68

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Mokotowska 24 lok. 64, III piętro
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »