INFORMACJA RODO
o przetwarzaniu danych osobowych:

  • Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest Zbigniew Szydłowski Joanna Szydłowscy  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szydłowscy  i Partnerzy Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski sc , 98 – 200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 12/49-50 , NIP 8272136195 tel. +48 43 8273000 tel. e-mail: [email protected]
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy o prowadzenie czynności radcy prawnego na podstawie Ustawy radcach prawnych
  • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – umowa, art. 6 ust.1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora – utrzymywanie kontaktu, art. 9 ust. 2 lit. f – do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; Dane osobowe o skazaniach, o których mowa w art. 10 RODO przetwarza się pod nadzorem władzy publicznej, którą w tym przypadku sprawuje Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
  • Dane zostały podane dobrowolnie;
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, księgowość, strony postępowania, urzędy, prokuratury, sądy, notariusze, komornicy;
  • Dane są przetwarzane do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń;
  • ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jeśli jest to dopuszczone przepisami prawa. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected]
  • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PUODO
  • informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.

List elektroniczny zawiera treść przeznaczoną jedynie dla jej adresata i jest objęty tajemnicami zawodowymi: radcowską, kancelaryjną,  obrończą, telekomunikacyjną oraz tajemnicą korespondencji.

Jedynie adresat oraz nadawca są upoważnieni do przetwarzania tej korespondencji.

Wszelkie dane związane z niniejszym listem, w tym dane telekomunikacyjne, stanowią tajemnicę telekomunikacyjną i są częścią systemu informatycznego, którego jedynym uprawnionym użytkownikiem jest radca prawny Zbigniew Szydłowski i Kancelaria Szydłowscy i partnerzy s.c . Nieupoważnione i nieuprawnione zapoznawanie się z treścią niniejszej korespondencji, jak też innymi danymi, w tym telekomunikacyjnymi i informatycznymi z nią powiązanymi, może być przestępstwem określonym w art. 231, 266, 267, 268, 287 kk, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »