Tarcza antykryzysowa
Tarcza finansowa
Restrukturyzacja

Wyjątkowe czasy wymagają specjalnych działań. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań przed którymi stanął dzisiaj biznes. Pandemia COVID-19 sprawiła, że za moment wielu polskich przedsiębiorców będzie musiało zmierzyć się z kryzysem. Co oferuje więc nam „Tarcza”.

Tarcza Antykryzysowa

Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym podatku zryczałtowanego)
 • Umożliwienie rozliczenia za 2019 r. do 31 maja 2020 r.
 • Wsparcie organizacji pożytku publicznego kwotą 1% podatku.
 • Rozliczenie straty z 2020 r.
 • Zwiększenie limitów i katalogu zwolnień przedmiotowych w 2020 r. i 2021 r.
 • Odliczenie darowizn dokonanych w związku z COVID-19 od podstawy opodatkowania.
 • Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT przez płatników.
 • Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem.
 • Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w PIT dla dłużników.
 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych.
 • Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych nabytych w związku z COVID-19.
 • Koszty kwalifikowane na działalność B+R w związku z COVID-19.
 • Podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).
 • Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP).
Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP).
 • Rozliczenie straty z 2020 r.
 • Odliczenie darowizn dokonanych w związku z COVID-19 od podstawy opodatkowania.
 • Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem.
 • Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT dla dłużników.
 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych .
 • Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych nabytych w związku z COVID-19.
 • Koszty kwalifikowane na działalność B+R w związku z COVID-19.
 • Podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
 • Zachowanie statusu podatnika podatku dochodowego przez podatkową grupę kapitałową.
Zmiany w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług
 • Zawieszenie stosowania nowej matrycy stawek.
 • Odroczenie obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników.
 • Wiążąca Informacja Stawkowa.
 • Dokumenty potwierdzające sprzedaż.
Zmiany w zakresie pozostałych podatków
 • Podatek od nieruchomości – zwolnienie z podatku, przedłużenie terminu płatności.
 • Odroczenie poboru podatku do sprzedaży detalicznej.
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych obrotu krypto walutami.
Zmiany w zakresie postępowań, kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej i odpowiedzialności karnej skarbowej
 • Rezygnacja z opłaty prolongacyjnej.
 • Zawieszenie biegu terminów.
 • Zmiany w terminie przedawnienia.
 • 14-dniowy termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza  Białej Listy.
 • Zmiany w interpretacjach indywidualnych.
 • Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR).
 • Zmiany w kontroli celno-skarbowej przy czynnościach w zakresie wyrobów akcyzowych.
 • Zmiany w zakresie zadań funkcjonariuszy KAS.
 • Forma złożenia czynnego żalu.
 • Doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego.
 • Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych.
Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • Brak opłaty prolongacyjnej.
 • Zmiany w zakresie umów o dzieło.
 • Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
 • Odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.
 • Zakwaterowanie i wyżywienie pracownika.
 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek dla rolników.
 • Terminy ważności orzeczeń lekarskich uprawniających do różnego rodzaju świadczeń.
 • Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy.
Zmiany w zakresie rachunkowości
 • Zmiana terminu sporządzenia, zatwierdzenia i udostepnienia sprawozdania finansowego w drodze rozporządzenia.
 • Wykorzystanie danych pochodzących ze zbadanych sprawozdań finansowych za rok 2019.
Prawo pracy
 • Praca zdalna.
 • Zmiana warunków pracy i płacy.
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
 • Wynagrodzenie postojowe.
 • Wsparcie dla pracodawców przewidziane w tarczy antykryzysowej.
 • Zmiany dotyczące pracowników tzw. infrastruktury krytycznej.
Zobowiązania
 • Klauzula rebus sic stantibus.
 • Siła wyższa.
Pozostałe rozwiązania w Tarczy antykryzysowej
 • Świadczenie postojowe.
 • Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.
 • Przepis dotyczący udzielania kredytów MŚP.
 • Zmiany w zakresie ochrony najemców.
 • Zmiany w zakresie handlu w niedzielę.
 • Zmiany dotyczące cudzoziemców.
 • Ułatwienie działania spółkom (Z O.O. / S.A.).
 • Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla MIKROFIRM.
 • Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM.
 • Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla DUŻYCH FIRM.
Preferencyjne pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej

Częściowo bezzwrotne, pomoc finansowa o wartości do maksymalnie 324.000,00 zł dla Mikrofirm, 3 500.000,00 zł dla Małych i Średnich Przedsiębiorców i 1.0 mld zł dla Dużych Firm, w tym poprzez Pożyczki i obligacje, Obejmowanie udziałów przez Państwo , bezzwrotnych w 75% dotacji dla firm na ochronę przedsiębiorstw i utrzymanie zatrudnienia , inne  świadczenie postojowe oraz  zwolnienie ze składek ZUS.

Tarcza antykryzysowa zakłada wiele różnych form pomocy finansowej dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej z powodu Covid -19 , ale nie każda firma będzie mogła z nich skorzystać.

Nasi prawnicy dokładnie przeanalizują Twoją sytuację firmy i pomogą  wybrać  możliwe najlepsze rozwiązania problemów finansowych, w których znalazłeś się z powodu epidemii i trudności finansowych. Ustalimy  jakie dofinansowanie możesz liczyć oraz jaką restrukturyzację wdrożyć, żeby dalej prowadzić działalność gospodarczą. Tutaj znajdziesz dane do kontaktu  i dalsze informacje

Tarcza 3.0

Główne założenia:
- Firmy dotknięte kryzysem obniżą pensje o 10 %,

Dofinansowanie z PFR skrót informacji:
Mikroprzedsiębiorcy

To przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłącze­niem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR;

Najważniejsze warunki:

 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • Nie zalega ze świadczeniami  publicznoprawnymi
 • Prowadzi standardowe rodzaje działalności gospodarczej
 • Nie zostały wnioski o upadłość lub restrukturyzację
 • odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Wysokość dotacji:

Wsparcie finansowe w złotych Kwota subwencji finansowej w zależności od liczby zatrudnionych (bez właściciela)
Skala spadku przychodów Bazowa kwota subwencji na zatrudnionego 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<25;50%) 12 000 12 000 24 000 36 000 48 000 60 000 72 000 84 000 96 000 108 000
<50%;75) 24 000 24 000 48 000 72 000 96 000 120 000 144 000 168 000 192 000 216 000
<75%;100%> 36 000 36 000 72 000 108 000 144 000 180 000 216 000 252 000 288 000 324 000

Zwrot subwencji:

Zwrot subwencji zależy od okresu utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej i zachowania poziomu zatrudnienia.

Przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia może zachować (brak obowiązku zwrotu) 75% całko­witej wartości subwencji, w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej wartości.

Małe i średnie przedsiębiorstwo

(„MŚP” lub „mała i średnia firma”) – to przed­siębiorca, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie prze­kracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Warunki jak dla przedsiębiorców mikrofirm.

Wartość datacji ustalana jest na odmiennych niż dla mikrofirm warunków w szczególności w zakresie ustalania spadków obrotów: jest określana procentowo w relacji do poziomu przychodów w 2019 r. oraz zależy od ich spadku w związku z  chorobą COVID-19 względem wartości za rok obrotowy 2019 – analogicznie do mechanizmu dla Mikrofirm.

Wartości ewentualnych subwencji przedstawia poniższa tabela:

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm MŚP Średnio MŚP Maksymalnie
Spadek przychodów Kwota subwencji jako % przychodów Średni przychód MŚP Kwota Subwencji Maksymalny przychód do kalkulacji kwoty subwencji Maksymalna kwota subwencji
<0 ; 25%) 0% 31 300 000 0 225 000 000 0
<25 ; 50%) 4% 31 300 000 1 252 000 225 000 000 3 500 000
<50 ; 75%) 6% 31 300 000 1 878 000 225 000 000 3 500 000
<75% ; 100%> 8% 31 300 000 2 504 000 225 000 000 3 500 000

Zwrot subwencji:

Zwrot subwencji zależy od:

 1. okresu utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej
 2. zachowania poziomu zatrudnienia oraz 25%
 3. wartości subwencji oraz maksymalnie do wysokości wykazanej przez Beneficjenta Programu skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca w którym przed­siębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca w którym udzielona została subwencja, rozumianej w zależno­ści od formy działalności jako:
 • dla przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwiercie­dlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przesza­cowania lub sprzedaży aktywów;
 • dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie księgi przychodów i roz­chodów w kwocie wykazanej straty;
 • dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przycho­dów, oraz

PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY UTRZYMAŁ CO NAJMNIEJ 100% POZIOM ZATRUDNIENIA ORAZ WYKAZAŁ STRATĘ GOTÓWKOWĄ NA SPRZEDAŻY WIĘKSZĄ NIŻ 25% WARTOŚCI SUBWENCJI, MOŻE ZACHOWAĆ 75% KWOTY SUBWENCJI W FORMIE BEZ­ZWROTNEJ.

Tarcza dla dużych FIRM

Duża firma: Przedsiębiorca, którego zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej) obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym oraz małe i średnie przedsiębiorstwa („MŚP”), które zatrudniają od 10 do 249 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym, o ile nie są beneficjentem programu Tarcza Finan­sowa dla MŚP w sytuacji kiedy:

 • luka finansowania MŚP zgodnie z projek­cjami finansowymi przekracza 3,5 mln zł; b) finansowanie dotyczy Programu Sektoro­wego w związku z COVID-19; odnotowują spadek obrotów gospo­darczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym mie­siącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicz­nego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospo­darki na skutek COVID-19. Przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega­niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568)
 • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekracza­jącej 25% należności;
 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredy­towych w związku z nowymi kontraktami;
 • są uczestnikami Programów Sektoro­wych

Dofinansowanie maksymalnie:

 • Płynnościowe do 1 mld zł
 • Preferencyjne do 750 mln zł

Warunki uzyskania i zwrotu, wnioski oraz dokumenty należy oceniać  w  indywidualnych przypadkach konkretnego przedsiębiorcy.

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »