Upadłość konsumencka

 • odrębne postępowanie upadłościowe uregulowane w części trzeciej ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
 • Procedura w sposób znaczący zmieniona ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802):
  • po zmianie ustawy, upadłość będą mogli ogłosić także ci dłużnicy, którzy doprowadzili do swej niewypłacalności w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  • przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, na etapie ustalania planu spłaty
  • dłużnik, który umyślnie doprowadził do swojej niewypłacalności albo przez niedbalstwo, będzie traktowany inaczej, niż ktoś, kto ogłasza upadłość z przyczyn od niego niezależnych – niewypłacalność zawiniona może spowodować, że plan spłaty będzie obejmował okres od 36 m-cy do siedmiu lat
  • dłużnik nie może być skazany na bezdomność – jego majątek zostanie zlicytowany, ale z pieniędzy ze sprzedaży mieszkania czy domu ma dostać równowartość przeciętnego czynszu za okres od roku do dwóch lat.
 • To procedura przewidziana dla upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 • Celem postępowania upadłościowego wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.
 • Postępowanie upadłościowe wobec dłużnika będącego konsumentem prowadzi się także w przypadku, gdy dłużnik ma jednego wierzyciela.
 • Sprawy z wniosku o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd w składzie jednego sędziego zawodowego.
 • Ustawa Prawo upadłościowe reguluje wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, którego wzór określa Minister Sprawiedliwości. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł.
 • W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia o żądaniu wniosku, sąd upadłościowy wyznacza syndyka, który powinien dążyć do ustalenia planu spłaty poszczególnych zobowiązań a docelowo do umorzenia części zobowiązań dłużnika i jego ostatecznego oddłużenia.
 • Procedura w sposób znaczący zmieniona ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802):
  • po zmianie ustawy, upadłość będą mogli ogłosić także ci dłużnicy, którzy doprowadzili do swej niewypłacalności w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  • przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, na etapie ustalania planu spłaty
  • dłużnik, który umyślnie doprowadził do swojej niewypłacalności albo przez niedbalstwo, będzie traktowany inaczej, niż ktoś, kto ogłasza upadłość z przyczyn od niego niezależnych – niewypłacalność zawiniona może spowodować, że plan spłaty będzie obejmował okres od 36 m-cy do siedmiu lat
  • dłużnik nie może być skazany na bezdomność – jego majątek zostanie zlicytowany, ale z pieniędzy ze sprzedaży mieszkania czy domu ma dostać równowartość przeciętnego czynszu za okres od roku do dwóch lat.
https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »