AktualnościPublikacjeUPRAWNIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2021 ROKU

27 listopada, 2020

W ciągu ostatnich lat, podmioty które prowadzą działalność gospodarczą, poddawane były licznym zmianom prawa. Zmiany dotoczyły głównie nowych obowiązków dla niektórych podmiotów prawa.
Wszystkie te zmiany spowodowały, iż koniecznością stała się skrupulatna analiza przepisów prawa pod kątem zgodności ze zmianami pracy przedsiębiorstw.
Wyjątkiem od tej sytuacji jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.
Ustawodawca ograniczył nakładanie obciążeń biurokratycznych oraz nakładanie kolejnych przepisów.
W zmianach pojawiały się takie przepisy które nadały określonym kategoriom przedsiębiorców nowe uprawnienia m.in. rozszerzenie ochrony konsumenckiej w niektórych czynnościach z udziałem przedsiębiorców.
Zmiany o których mowa, znajdziemy w kodeksie cywilnym oraz w ustawie o prawach konsumenta.

Zmiany w kodeksie cywilnym:
1. 385[5], -przepisy dotyczące niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych), stosowane dotychczas tylko wobec konsumentów, będą miały w pewnych sytuacjach zastosowanie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
2. 556[4] oraz art. 556[5], przepisy te umożliwiają niektórym przedsiębiorcom skorzystać z rękojmi za wady;
3. 576[5] nowy artykuł o treści – „Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w niniejszym dziale, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”
artykuł ten przewiduje – roszczenia po stronie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej na rzecz osoby korzystającej z uprawnień konsumenckich

W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pojawił się jeden, ale znaczący przepis – art. 38a na podstawie którego do przedsiębiorców zastosowanie znajdą normy zawarte w rozdziale 4. tej ustawy, tj. części dotyczącej prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Od kiedy zmiany?
Zacząć należy od tego, że istniało nie krótkie vacatio legis, przewidziane pierwszej wersji ustawy nowelizującej, dalsze opóźnienie wejścia w życie przepisów spowodowała epidemia COVID-19.
Dla wejścia w życie części przepisów przewidziano późniejszą datę obowiązywania, tj. 1 czerwca 2020 r. Przez rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 znacząco pogorszyła się sytuacja wielu przedsiębiorstw co spowodowało, kolejną zmianę terminu wejścia w życie przepisów.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r, pierwsza z tzw. Tarcz antykryzysowych, przesunęła wejście w życie zmian prawa konsumenckiego na dzień 1 stycznia 2021 r.

Czy uprawnienia konsumenckie są dla wszystkich przedsiębiorstw ?
Niestety nie. Przepisy chronią osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i zawierają umowy związane z ich działalnością gospodarczą. Jednak z treści tej umowy wynikać musi, że nie ma ona dla przedsiębiorcy zawodowego charakteru. Zawodowy charakter to ten który ujawniony jest w CEIDG. W związku z powyższym, uprawnienia konsumenckie nie dotyczą spółek, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni.

Przedsiębiorca będzie miał możliwość wykorzystania rękojmi za wady towaru oraz odstąpienia od umowy.

Żądania obniżenia ceny, odstąpienia od umowy , wymiany rzeczy wadliwej na wolna od wad albo usunięcia wady (naprawy towaru). Bez zmian pozostają wszystkie wymogi w sprawie realizacji uprawnień określone w przepisach kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, a także zasady zwrotu rzeczy i naprawienia szkody

Przedsiębiorca będzie miał także możliwość odstąpienia od umowy, ale tylko od tych które określone są w ustawie o prawach konsumenta. Osoba fizyczna prowadząca działalność  będzie mogła odstąpić od umowy zawartej na odległość, umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy sprzedawcy.

Dodatkowe uprawienia osób fizycznych powodują, także dodatkowe obowiązki po stronie sprzedawców, gdyż wprowadzanie nowych przepisów miało ograniczyć obciążenia  w stosunku do przedsiębiorców którzy korzystają z uprawnień konsumentów, jednakże dla przedsiębiorców którzy występują w roli sprzedawcy prowadzi to do zmian w procesach sprzedażowych i całej dokumentacji z tym związanej. Często będzie to powodowało modyfikację regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży, a także informacji które sprzedawca jest zobowiązany przekazać klientom.

 

POLECAMY:

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »