AktualnościPublikacjeZabezpieczenie roszczenia pauliańskiego

9 listopada, 2020

W sytuacji kiedy wierzyciel wytoczył skargę paulińską, to nie daje mu i tak zapewnienia, że do końca procesu, jego sytuacja nie pogorszy się.
Należy mieć na uwadze wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.
Roszczenie o ustalenie bezskuteczności czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela jest roszczeniem niepieniężnym, istnieje otwarty katalog możliwych sposobów zabezpieczenia. Forma zabezpieczenia roszczenia, będzie zależeć od złożonego wniosku uprawnionego oraz decyzji sądu.
ZABEZPIECZMY ROSZCZENIE !
Wytoczenie skargi pauliańskiej przeciwko nabywcy korzyści nie powoduje pozbawienia go prawa rozporządzania korzyścią na rzecz jeszcze dalszych podmiotów.
Niestety w tym przypadku zastosowania nie znajdzie art. 192 pkt 3 k.p.c. , który ogólnie stanowi zabezpieczenie wierzyciela. Przepis ten gwarantuje powodowi, że zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa objętego sporem nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy.
Jednak przedmiotem procesu pauliańskiego nie jest wcale rzecz którą posiada osoba trzecia..
Pro¬ces to¬czy się bo¬wiem o ukształtowanie prawa wierzyciela w stosunku do tej rzeczy.
W orzecznictwie przyjęto, że do przypadków rozporządzenia w toku procesu pauliańskiego przez osobę trzecią lub kolejnego nabywcę korzyścią stanowiącą przedmiot czynności dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, nie stosuje się art. 192 pkt 3 k.p.c.
W tego względu, ważne jest więc zabezpieczenia roszczenia pauliańskiego:
1. ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania przedmiotu korzyści majątkowej.
2. zakaz oddawania rzeczy do korzystania na jakiejkolwiek podstawie, np. poprzez wynajęcie lub wydzierżawienie.
3. nieruchomość ustanowieniu zakazu towarzyszy niemal zawsze wniosek o wpisanie ostrzeżenia do księgi wieczystej
4. można również domagać się wpisu do księgi wieczystej ostrzeżenia o samym toczącym się postępowaniu .
5. W sytuacji obciążenia majątku hipoteką, powodującego uprzyilejowanie innego wierzyciela, odpowiednim sposobem zabezpieczenia może być nakazanie komornikowi sądowemu pozostawienia sum uzyskanych w wyniku zbycia nieruchomości, a mających przypaść osobie trzeciej, na rachunku depozytowym Ministra Finansów do czasu prawomocnego za-kończenia postępowania ze skargi pauliańskiej.
6. nie jest jednak zasadne domaganie się zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej nie będzie miał zastosowania w sprawie ze skargi pauliańskiej.

POLECAMY:

 

 

Źródło:

https://www.linkedin.com/posts/maciej-wo%C5%BAniak-580887166_sposoby-zabezpieczenia-roszczenia-paulia%C5%84skiego-activity-6729868362018562048-M5nd

https://szydlowscyipartnerzy.pl/wp-content/uploads/2020/05/logo_white.png

SIERADZ

ul. Jana Pawła II 12/49-50
+48 43 827 30 00

Obserwuj Nas:

FILIA WARSZAWA

ul. Bartycka 24b lok. 84
ul. Cybernetyki 19b
kom. 602 199 357

FILIA ŁÓDŹ

Al. T. Kościuszki 99 lok. 1 U 90 – 441 Łódź

KONSULTACJE

Szydłowscy i Partnerzy
Joanna Szydłowska Zbigniew Szydłowski s.c.

Copyright © JZS 2020

Translate »